Opinia geotechniczna

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA OPINII GEOTECHNICZNEJ

Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). 

Rozporządzenie to obliguje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. 

W przypadku obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego oraz także w zależności od potrzeb dokumentację geologiczno-inżynierską.

CO ZAWIERA OPINIA GEOTECHNICZNA?

Forma opinii geotechnicznej jest określona we wspomnianym rozporządzeniu dotyczącym ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Zgodnie z nim opinia techniczna powinna składać się z części opisowej i graficznej. 

Część tekstowa

W części tekstowej opisane jest położenie terenu projektowanej inwestycji oraz ogólna budowa geologiczna określona na podstawie analizy danych archiwalnych, map geologicznych lub wstępnych badań geotechnicznych. W opinii geotechnicznej określona zostaje kategoria geotechniczna obiektu oraz szczegółowe zalecenia i wytyczne dotyczące zakresu i rodzaju niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych dla projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejących warunków geologicznych. Ponadto w części tekstowej ujmuje się informacje dotyczące wysokości zwierciadła wód gruntowych oraz opis warstw wraz z uwzględnieniem głębokości i zalegania. 

Część graficzna

  • mapa lokalizacyjna terenu,
  • mapę dokumentacyjna,
  • przekroje lub profile geotechniczne,
  • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach,
  • inne dane archiwalne.

Wykonanie opinii geotechnicznej

Cel

Celem opinii geotechnicznej jest określenie kategorii geotechnicznej obiektu w odniesieniu do przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Ponadto opinia geotechniczna jest dokumentem dla wczesnej fazy projektowej, pozwalającym w zaprojektować zakres niezbędnych badań terenowych, które zminimalizują koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego. 

Korzyści

Zamawiając realizację opinii geotechnicznej otrzymasz kompleksową informacje dotyczące zakresu niezbędnych badań geotechnicznych dla Twojego projektu w odniesieniu do istniejących warunków gruntowych, które pozwolą zoptymalizować projekt fundamentów, minimalizując koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego. Ponadto oferujemy możliwość konsultacji na każdym etapie realizacji danego zadania.

PLANUJESZ BUDOWĘ DOMU?

Planując budowę domu, powinieneś pamiętać, że wykonanie opinii geotechnicznej jest wymagane dla każdej kategorii geotechnicznej. Jeśli obiekt zostanie zaliczony do drugiej lub trzeciej kategorii, konieczne jest sporządzenie dodatkowej dokumentacji badań podłoża gruntowego i opracowanie projektu geotechnicznego. Jeśli obiekt należy do trzeciej kategorii, niezbędne będzie wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na podstawie wytycznych zawartych w prawie geologicznym i górniczym. 

OD CZEGO ZALEŻY KOSZT SPORZĄDZENIA OPINII GEOTECHNICZNEJ?

Cena opinii geotechnicznej ściśle zależy od  warunków gruntowo-wodnych panujących na działce, które rzutują na zakres prac koniecznych do wykonania. Po wstępnej analizie dostępnych materiałów archiwalnych określa się miarodajną ilość punktów na obszarze nieruchomości i przedstawia się przygotowaną wycenę Klientowi.  

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!