Dokumentacja geologiczno-inżynierska

KIEDY WYMAGANA JEST DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA?

O konieczności wykonania tego typu dokumentacji, decydują dwa czynniki: stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz kategoria geotechniczna budynku.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA – ROZPORZĄDZENIE

Analizując zapisy prawa budowlanego i prawa geologicznego zauważysz, że nie są one spójne, co stwarza problem we właściwej interpretacji przepisów oraz postawieniu granicy między dokumentacją geologiczno-inżynierską a dokumentacją badań podłoża gruntowego. W praktyce obie te dokumentacje zawierają podobne elementy, jednak w przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowych określonych podczas prowadzenia badań  rozpoznania podłoża gruntowego  (trzecia kategoria geotechniczna i druga w złożonych warunkach gruntowych) konieczna jest oddzielna dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana  zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego (geotechniczne warunki posadowienia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosdpodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 oraz Eurokodem 7.

Wszelkie kwestie związane z dokumentacją geologiczno-inżynierską są prawnie usankcjonowane. Aktami definiującymi ostateczną formę są:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).
 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania konsecji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696).

JAKI CEL MAJĄ DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE?

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

 • zagospodarowania przestrzennego;
 • posadawiania obiektów budowlanych;
 • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów;
 • składowania odpadów na powierzchni;
 • podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Ponadto na terenach osuwiskowych niezbędne jest sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wzbogaconej o kartowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska składa się z części tekstowej i graficznej, a szczegółowo zawartość określają odpowiednie rozporządzenia.

Część tekstowa

Dokumentacja geologiczno-inżynierska złożona jest z części opisowej oraz graficznej. W części tekstowej opisane jest położenie terenu objętego badaniami gruntu, jego morfologia i ogólna charakterystyka oraz budowa geologiczna regionu z wyszczególnieniem warunków gruntowych i wodnych na przedmiotowej działce. Dokumentacja geologiczno-inżynierska zwiera również szczegółowe wnioski i zalecenia oraz wytyczne dotyczące sposobu fundamentowania, odwodnienia itp., wartości parametrów geotechnicznych dla wszystkich warstw gruntu występujących w podłożu.

Część graficzna

 • mapę lokalizacyjną terenu,
 • mapę dokumentacyjną,
 • mapę warunków geologiczno-inżynierskich
 • mapę warunków hydrogeologicznych
 • mapę miąższości gruntów słabonośnych i inne
 • przekroje geologiczno-inżynierskie,
 • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach,
 • karty sondowań,
 • tabelę z parametrami geotechnicznymi,
 • zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody (o ile były wykonywane)

JAK WYGLĄDA PROCEDURA ZWIĄZANA Z DOKUMENTACJĄ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKĄ?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej (Starosta, Marszałek lub Minister) w starostwach powiatowych i urzędach miast na prawach powiatu w trybie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poprzedza Projekt robót geologicznych oraz przeprowadzone jego uzgodnienia i zatwierdzenia urzędowa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora.

Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt trwa przeważnie 3-4 tygodnie od jego złożenia. 

Po zatwierdzeniu projektu i zgłoszeniu zamiaru wejścia w teren przeprowadza się wszystkie zaprojektowane roboty geologiczne (nie wcześniej niż 2 tygodnie od zatwierdzenia projektu), badania laboratoryjne i niezbędne analizy do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

KOSZTY SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

Nie sposób określić, jaka będzie cena dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, każdorazowo podlega ona indywidualnej wycenie. Na koszt dokumentacji wpływa wiele zmiennych, które uzależnione są od rodzaju obiektu, wielkości terenu objętego badaniami oraz rodzajem i technikami wykonywanych badań terenowych i laboratoryjnych.

BADANIA TERENOWE I LABORATORYJNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

Dokumentację geologiczno-inżynierską przygotowuje się na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom wody gruntowej oraz stateczność wykopów lub nasypów. W zależności od budowy geologicznej i rodzaju inwestycji budowlanej, dla sporządzenia właściwej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która pozwoli zoptymalizować sposób posadowienia fundamentów oraz zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu, wykonuje się poniższe prace:

 • wiercenia,
 • sondowanie statyczne min. CPTU,
 • sondowanie dynamiczne min. SLVT, DP 
 • pomiary głębokości poziomu wód gruntowych,
 • w przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia – określenie agresywności wody w stosunku do betonu,
 • pobór prób do badań laboratoryjnych,
 • odkształceniowe oraz wytrzymałościowe badania gruntu,
 • określenie rodzaju gruntów na podstawie badań makroskopowych, laboratoryjnych oraz sondowań,
 • przygotowanie dokumentacji

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!