Dokumentacja badań podłoża gruntowego

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Podstawą prawną do wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to określa rodzaj dokumentacji jaki należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu, jego kategorii geotechnicznej obiektu i złożoności budowy geologicznej terenu.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (wraz z opinią geotechniczną) jest w większości przypadków inwestycji budowlanych w Polsce wystarczającym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, należy dodatkowo wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., dokumentacja badań podłoża gruntowego jest dokumentem geotechnicznym, który jest wymagany w przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej. Ten rodzaj dokumentacji nie wymaga zatwierdzenia.

CO JEST CELEM DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO?

Dokumentacja badań podłoża gruntowego ma na celu określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania określają również poziom wody gruntowej.

Celem opracowania dokumentacji jest więc:

 • rozpoznanie budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych,
 • wydzielenie warstw gruntu o zróżnicowanej litologii i ustalenie warunków gruntowo-wodnych,
 • określenie kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunków geotechnicznych,
 • opracowanie wniosków.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (najczęściej sporządzana wraz z opinią geotechniczną) jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

CO ZAWIERA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO?

Z czego składa się dokumentacja:

Dokumentacja składa się z części opisowej (tekstowej) i graficznej.

Na część opisową (tekstową) składają się:

 • Dane ogólne,
 • Opis wykonanych badań,
 • Cel opracowania,
 • Lokalizacja i opis terenu pod względem administracyjnym, morfologicznym, hydrograficznym,
 • Dane techniczne obiektu,
 • Budowa geologiczna,
 • Warunki hydrogeologiczne,
 • Omówienie badań laboratoryjnych (sprawozdanie),
 • Warunki geotechniczne (wydzielenia warstw geotechnicznych),
 • Wnioski.

Część graficzna zawiera:

 • Mapę lokalizacyjną i dokumentacyjną,
 • Karty sondowań oraz otworów geotechnicznych,
 • Przekroje geotechniczne,
 • Objaśnienia użytych znaków i symboli,
 • Wyniki badań gruntów/wody/sondowań (w zależności od rodzaju wykonywanych badań).

Dokumentacja badań podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki prac polowych oraz badań laboratoryjnych gruntów, których próbki zostały pobrane w miejscu planowanej inwestycji, wyniki oraz interpretację ww. prac polowych oraz badań, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Realizacja dokumentacji badań podłoża gruntowego (dla odpowiedniej sytuacji wynikającej w doboru dokumentacji na podstawie skomplikowania warunków gruntowych i kategorii obiektu budowlanego) pozwoli dostosować dany projektu do warunków gruntowo-wodnych. Odpowiednio zaprojektowany zakres i metodyka badań gwarantuje pozyskanie niezbędnych danych do bezpiecznego posadowienia planowanej inwestycji. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych opóźnień i generowania dodatkowych kosztów.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!