Jak dobrać odpowiednią dokumentację?

DOBÓR DOKUMENTACJI W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW GRUNTOWYCH I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Podział warunków gruntowych określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

WARUNKI GRUNTOWE W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

Proste – występują w przypadku gdy warstwy gruntów w podłożu są jednorodne pod względem litologicznym i genetycznym, a także zalegają poziomo. Zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia projektowanego obiektu oraz nie notuje się występowania niekorzystnych warunków geotechnicznych. Warunki proste nie obejmują gruntów słabonośnych, organicznych i nasypów niekontrolowanych.

Złożone – występują w przypadku gdy warstwy gruntów w podłożu są niejednorodne, nieciągłe i zmienne genetycznie i litologicznie. Obejmują nasypy niekontrolowane, grunty organiczne, a zwierciadło wód gruntowych pojawia się w poziomie posadowienia obiektu budowlanego lub powyżej tego poziomu. Niekorzystne zjawiska geologiczne nie występują.

Skomplikowane – występują gdy w podłożu występują niekorzystne zjawiska geologiczne, gruntów ekspansywnych, zapadowych, organicznych oraz nasypów niekontrolowanych. Szczególnie gdy występują zjawiska i formy osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne, a także na obszarach szkód górniczych oraz przy nieciągłościach górotworu oraz na obszarach morskich.

NA CO WPŁYWAJĄ WARUNKI GRUNTOWE?

Warunki gruntowe i stopień ich skomplikowania ma wpływ na dobór kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Kategorię geotechniczną określa Projektant i po wykonaniu badań wstępnych może zmienić kategorię budynku lub zalecić dodatkowe badania, których zakres powinien zależeć od rodzaju obiektu i warunków gruntowych. 

KATEGORIE GEOTECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przewiduje trzy opracowania geotechniczne dla odpowiednich kategorii budynku.

PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

 • 1 lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Dla obiektów pierwszej kategorii wystarczy sporządzić tylko opinię geotechniczną.  

DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

Jeżeli obiekt ma nadaną drugą kategorię geotechniczną i ma być stawiany w prostych warunkach gruntowych, oprócz opinii trzeba wykonać dokumentację badań podłoża gruntowego projekt geotechniczny.

TRZECIA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, a ponadto:

 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne.

Trzecia kategoria geotechniczna obliguje dodatkowo do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

KTO OKREŚLA KATEGORIE GEOTECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO?

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

Po stwierdzeniu odmiennych od przyjętych pierwotnie warunków geotechnicznych Projektant obiektu budowlanego może zmienić jego kategorię geotechniczną.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!