Raporty i ekspertyzy geotechniczne

CHARAKTERYSTYKA

Przeprowadzamy ekspertyzy geotechniczne, czyli opracowania określające warunki gruntowo-wodne terenu na podstawie wierceń, sondowań oraz badań laboratoryjnych gruntu.

Na Ekspertyzę składają się badania terenowe i laboratoryjne, a finalne opracowanie zawiera podsumowanie, wnioski i zalecenia na podstawie przeprowadzonego rozpoznania.

Ekspertyzy, w których się specjalizujemy, to ekspertyzy na potrzeby rozpoznania procesów osuwiskowych.

Poniżej zamieszczamy fotorelację Ekspertyzy osuwiska w miejscowości Ochojno.

Referencja

Ponadto ekspertyza może stanowić ocenę poprawności założeń projektowych i/lub ocenę ich realizacji. Wówczas ekspertyzę przygotowuje się po wnikliwej analizie istniejącej dokumentacji i wizji terenowej, a następnie uzupełnia się badaniami własnymi. Poniżej przedstawiamy fotorelację z realizacji tego rodzaju ekspertyzy w miejscowości Andrychów, która została wykonana dla potrzeb oceny prawidłowości przyjętych założeń projektowych wraz z uzupełnieniem badań i symulacji zmian parametrów w warunkach zawodnionych.

Referencja

Fotorelacja

Natomiast raporty z badań realizowane są zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta.

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!